Club Andalucia DK´s hjemmeside

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for CLUB ANDALUCIA, DANMARK 

(Efter godkendelse på generalforsamling den 19.09.2020) 

 

§ 1. Foreningens navn er ”Club Andalucia, Danmark” og blev stiftet ved generalforsamling i Roskilde den 17. juli 1969.

§ 2. Formålet med foreningen er generelt at pleje fælles interesser for medlemmerne, herunder at videreformidle foreningens informationer, såvel i trykt medie som i elektronisk form m.v. Det er navnlig klubbens formål, at varetage medlemmernes interesser i forhold til administrationen af ejerforeningen ”Comunidad de Propietarios Playa Tropical” og andre besluttende organer.

§ 3.  Som medlemmer af foreningen kan optages ejere af lejlighedsperioder i ejendommen Playa Tropical, samt andre med positiv interesse i Club Andalucia.

Medlemmer uden registreret ejerforhold optages som passive medlemmer, som har taleret på generalforsamlinger, men uden stemmeret.

Al henvendelse, herunder ind- og udmeldelse skal ske til klubbens sekretariat.

Kontingentet for det efterfølgende regnskabsår, fastsættes på den årlige generalforsamling og indbetales til foreningens sekretariat, senest 1 måned efter regnskabsårets start 01. januar. 

§ 4. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Foreningens daglige regnskabs- og bogføringsarbejde samt udarbejdelse af årsregnskab varetages af foreningens kontraktligt ansatte leder af sekretariatet/kasserer. Efter uvildig revision og bestyrelsens godkendelse fremlægges årsregnskabet på den årlige generalforsamling.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1/5 – 1/7.
Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning

  3. Aflæggelse af regnskab

  4. Redegørelse for aktiviteter i det kommende år

  5. Forslag fra bestyrelse/medlemmer

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Valg af bestyrelsesmedlem

  8. Valg af bestyrelsessuppleant

  9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Ethvert medlem, der ikke er i restance, er valgbar og har stemmeret, der udøves ved fremmøde eller ved fuldmagt der gives til et andet medlem som ikke er i restance. (se § 3 stk.2)

Forslag, der ønskes behandlet på årets ordinære generalforsamling, skal fremsendes til sekretariatet senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen, så de kan udsendes sammen med indkaldelsen.

Generalforsamlingsbeslutninger skal vedtages med et flertal (mere end 50 %) af gyldige stemmer. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på mere end 66 % af gyldige stemmer. Se tillige § 8. 

§ 6. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Hver af dem er efter tur på valg, hvert 3. år. Genvalg kan finde sted. 

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når 2 bestyrelsesmedlemmer eller 20 % af medlemmerne fremsætter ønske herom. Indkaldelse skal finde sted senest 14 dage efter begæring, med fremsættelse af motiveret dagsorden. For ekstraordinær generalforsamlings ledelse, afstemning og protokol gælder samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

§ 8. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages hvis mere end 75 % af foreningens medlemmer er tilstede, hvoraf mere end 75 % af gyldige stemmer er for forslaget. Hvis ikke 75 % er tilstede, gentages forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages, hvis mere end 75 % af de gyldige stemmer er for forslaget.
                                                --ooOoo--

Vedtægterne revideret 21.09.1973, 18.08.1989, 31.08.2001, 25.08.2006,  29.08.2008,  21.05.2010  og 19.09.2020.