Club Andalucia DK´s hjemmeside

BRUGSRETTER

Brugsret

Da der tilsyneladende er en del usikkerhed omkring begrebet ” Brugsret ” - dvs. retten til, mod indbetaling af et depositum eller engangsbeløb, at bebo/bruge/leje en gældsbehæftet ejerlejlighed i Playa Tropical i en eller flere perioder - skal jeg her prøve at bringe lidt lys over sagen.  

Det hele startede i 1999, hvor Playa Tropicals økonomi var i så dårlig forfatning, at der ikke var penge til den mest nødvendige vedligeholdelse af bygninger og inventar.

Årsagen viste sig at være i årevis manglende betaling af administrationsafgifter af et stort antal lejlighedsejere.

Bestyrelsen i Club Andalucia fik i 1998 den idé, at hvis Playa Tropical til interesserede kunne sælge en ret til at bruge/leje lejlighedsperioder med flere års gæld indtil den oprindelige ejer evt. mødte op og ved betaling af sin gæld krævede sin ret til at fortsætte sit ejerskab, så kunne Playa Tropical´s syge økonomi måske helbredes eller i det mindste forbedres – også ved, at der så blev betalt de årlige og daglige afgifter.

Idéen blev forelagt den daværende administrator, Manuel Fernandez Rodriguez, som gik videre med sagen og resultatet blev, at Playa Tropicals bestyrelse vedtog nedenstående ordning:

                      At man ved betaling af et depositum kunne erhverve en Brugsret.                                             

Depositummet var på Kr. 1.250 for en 14-dages periode.

At der oprettedes en kontrakt (x), der præciserer vilkårene for benyttelsen af lejligheden, herunder hvad der ville ske, hvis den oprindelige skødehavende ejer dukkede op og betalte sin gæld: at man, hvis det var muligt, fik tilbudt en anden gældsbehæftet lejlighed eller i værste fald mistede sin brugsret og fik sit depositum (x) tilbagebetalt.

Man er altså lejer af en lejlighed i Playa Tropical!

I december 1999 ”leveredes” den første brugsret af Playa Tropical til et af Club Andalucias medlemmer og siden gik det slag i slag, således at der i løbet af et par år blev oprettet mere end 300 brugsretter til 14-dages perioder alene til klubmedlemmer – derudover blev der oprettet et for mig ukendt antal til andre.

(x): I de første kontrakter var det beløb man betalte for at få en brugsret benævnt som et depositum, som man fik tilbage ved afståelse af brugsretten; men senere blev kontrakten ændret til, at beløbet var et engangsbeløb, som ikke refunderedes ved afståelse.

For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at der senere opstod tvivl om lovligheden af den praktiserede ordning med det til følge, at man ophørte med at oprette brugsretter.

Det forlød således, at ejerlejligheder med mangeårig gæld iflg. spansk lov skal/kan? sælges på auktion – det er åbenbart det, der er ved at ske nu.

Det vides, at der er blevet handlet med brugsretter med stor fortjeneste til sælgeren til trods for, at det aldrig har været tilladt af ejerforeningen; en overdragelse af en brugsret med accept fra Playa Tropical har derimod kunnet finde sted.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Usufructs.                                                                      

Since there apparently is some uncertainty about the concept of "usufruct" - ie.   right, on payment of a deposit or a lump sum to inhabit / use / hire a debt-encumbered condominium in Playa Tropical in one or more periods - I will here try to bring a little light on the matter.

It all started in 1999 when Playa Tropicals economy was in such poor condition that there was no money for the most essential maintenance of buildings and equipment.
The reason was found to be for years non-payment of administration fees of a large number of flat holders.
Board of Directors of Club Andalucia was in 1998 with the idea that if Playa Tropical to interested could sell a right to use / rent periods of several years of debt until the original owner might. show up and by payment of his debts demanded his right to continue its ownership, then Playa Tropical's sick economy might be cured or at least improved - also by that there were then paid the annual and daily fees for the apartment.
The idea was presented to the then administrator, Manuel Fernandez Rodriguez, who went ahead with the case and the result was that Playa Tropicals board adopted the following scheme:
                      
                      That by paying a deposit you could acquire a usufruct.

The deposit was 50.000 ptas for a month.
That set up a contract (x), which specifies the conditions for use of the apartment, including what would happen if the original deed having owner showed up and paid his debt: that if it was possible, you were offered another debt-encumbered apartment or at worst, you would lose your usufruct and got your deposit (x) repaid.

In december 1999  "was supplied" the first usufruct to one of Club Andalucia Denmark members and since it folowd in rapid succession, so that in a couple of years there was created more than 300 usufructs for 14-day periods only to club members – and additionally a for me unknown number for others.

(X): In the first contracts, the amount you paid to get a usufruct was known as a deposit, you would get back if you gave up the usufruct, but later the contract was amended to specify that the amount was a lump sum which was not refundable.

For the sake of completeness, it should be mentioned that recent doubts over the legality of the practice in question resulted in that we ceased to use to create usufructs.

It was reported so that condominiums with many years of debt acc.Spanish law should / can? be sold at auction - it is obvious what is happening now.

It is known that there have been traded usufructs with great profit to the seller, despite the fact that it never was allowed by Playa Tropical.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~