Club Andalucia DK´s hjemmeside

   

 

Året 1975

 

var et år, hvor Ejerforeningen havde store økonomiske problemer og hvor de to spanske præsidenter og den danske præsident med formanden for Club Andalucia havde mange møder med diskusioner om hvordan problemet skulle løses. Der var uenighed om alt - især de tiltag, der ville koste penge for alle periodeejere og dermed de spanske. Enighed opnåedes kun om, at der skulle ske en retsforfølgning af de to byggeselskaber Playa Tropical S.A. og Playa Velilla S.A. for at få inddrevet de af disse selskabers manglende indbetalte administrationsgebyrer for de af dem ejede lejlighedsperioder.

I september 1975 modtog Club Andalucia endelig svar på skrivelser til administrator, Manolo, vedrørende ejerforeningens økonomi, og for første gang i lang tid indeholdt svarene positive forhold for ejerforeningen.

Det medeltes, at de to største debitorer, Playa Tropical S.A. og Playa Velilla S.A., der ved årsskiftet skyldte ejerforeningen ca. 1,5 mill ptas, nu har bragt deres gæld ned på ca. 750.000 ptas, hvilket dels skyldtes, at Playa Tropical S.A. havde indbetalt på gammel gæld og nu "kun" skylder ca. 250.000 ptas og dels, at ejerforeningen på Playa Velilla's vegne har udlejet dette selskabs lejligheder og modregnet den indgåede leje i selskabets gæld til ejerforeningen således, at gælden derved er nedbragt til ca. 500.000 ptas.

Det har vist sig, at det har været til stor nytte, at Club Andalucia i foråret har presset hårdt på for at få gennemført en inkassoforretning, blandt andet ved klubbens formands og blok A's præsidents adskillige forhandlinger med administration, spanske præsidenter og advokat.
Det betød, at ejerforeningens økonomiske situation blev forbedret så meget, at administrationen igen kunne fungere acceptabelt og at betydelige forhøjelser af administrationsgebyrerne kunne undgås.

Tidligere havde regeringsorganet CAMPSA pålagt alle at spare på olie, gas, benzin m.v..
For Playa Tropicals vedkommende betød det, at tildelingen af olie til opvarmning og varmt vand for perioden 15/10 1974 - 15/10 1975 blev sat til ialt 45.000 kg - svarende nogenlunde til 10 danske parcelhuses årlige forbrug.

Administrator meddelte imidlertid, at der var sparet så meget på brændsel at der ville være nok til resten af året.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

Fra 1976  
foreligger desværre ingen historiske optegnelser.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I 1977,

 

medførte Club Andalucia´s vækst og interesse for og indseende med, hvad der skete omkring Playa Tropical, at hovedindflydelsen i ejerforeningen "La Comunidad" nu i realiteten lå hos klubben, efter bestyrelsen ved en kæmpeindsats fik valgt alle de af klubben opstillede kandidater til lejlighedsrepræsentanter på ejerforeningens ordinære generalforsamling, medens spanierne, der ikke havde danskernes sans for at organisere sig, næsten ikke fik valgt nogen. Der blev i alt valgt 83 repræsentanter, hvoraf de 79 var clubmedlemmer, der i det omfang de ikke selv kan deltage i Playa Tropical´s generalforsamlinger, kan give Hans Gejlsbjerg og Bo Lütze, der tillige beklæder posterne som henholdsvis præsident og vicepræsident i ejerforeningen, fuldmagter til at udøve deres stemmeret.

 

( Nogle år senere fik spanierne dog den ovenfor omtalte manglende sans og fik majoriteten af repræsentanterne).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

I 1978,

 

hvor  Club Andalucia fra en lille nærmest selskabelig forening med 36 medlemmer havde udviklet sig til en forening med 250 medlemmer med en så stor sekretariatfunktion blev det nødvendigt pr. 1. juli at omlægge denne funktion, der hidtil havde været udført af klubbens tidligere formand, hr. Bo Lütze, helt uden vederlag, til en selvstændig funktion for en forretningsfører, der nu modtog et – efter arbejdets omfang – særdeles beskedent vederlag. Ved denne omorganisation havde det været naturligt at bede den tidligere formand om at nedlægge formandshvervet for at overtage jobbet som forretningsfører, hvilket arbejde han jo i forvejen havde udført.

Han skulle nu udføre alt klubbens arbejde, bortset fra kasse- og regnskabsfunktionen, som han dog måtte holde sig orienteret om for at kunne informere bestyrelsen ved bestyrelsesmøderne.

 

Den 1. juli overtog Hans Chr. Gejlsbjerg formandsposten og fru Irene Mikkelsen blev  ansat for at overtage kasse-, regnskabsfunktion, men senere også arbejdet med at opkræve administrationsafgifter og klubkontingenter af medlemmerne samt at yde medlemsservice.

 

Playa Tropical´s Blok A og Blok B kunne i dette år holde 10 års jubilæum.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 1979

 

kunne Club Andalucia fejre 10 års jubilæum.

 

Ved klubbens ordinære generalforsamling d. 21. september bestyrelsesmedlemmet hr. Erik Pontoppidan på valg. Da han var i færd med at sælge sin sidste priode i Playa Tropical, anså formanden det for forkert og uhensigtsmæssigt, at hr. Pontoppidan blev valgt for en ny treårig periode. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer kunne således ikke anbefale et genvalg. Da hr. Pontoppidan - uanset dette - fastholdt sit ønske om genvalg, måtte der foretages afstemning, idet der også havde meldt sig andre kandidater.

Ved denne afstemning valgtes civilingeniør Preben Mikkelsen, Opnæsgård 83, Hørsholm, til nyt medlem af bestyrelsen.

Som suppleant valgtes hr. statsaut. revisor Vagn Henriksen, Funkevej 32, Hillerød.

Til revisor for clubben genvalgtes hr. Laus Jørdorf.

 

Klubbens bestyrelse bestod herefter af:

 

Hans Chr. Gejlsbjerg, Formand,

Niels Holme,

Preben Mikkelsen,

Vagn Henriksen, Suppleant.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 1983

 

afholdtes den niende september Club Andalucia´s årlige generalforsamling på Den Gyldne Fortun i København. Der var til det vellykkede arrangement ikke mindre end 107 deltagere, inclusive de inviterede gæster, Playa Tropicals "Administrator", (Manolo), señor Manuel Rodrigues med frue.

 

Kontingent til klubben forblev uændret, kr. 85 for arbejdsaktive og kr. 65 for pensionister.

 

På valg var bestyrelsesmedlem Niels Holme, som ikke ønskede at fortsætte. Han afløstes af hr. Revisor Bent Johansen.

Som clubbens revisor valgtes hr. Carl Lorenzen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 1984

 

påtog et af klubmedlemmerne, hr. Fotograf Kaj Grosen, sig at fremstille og redigere et nyt klubblad til Club Andalucia Bladet fik navnet "Club Andalucia" og første nummer udkom i april 1984.

 

Playa Tropical havde nu ca. 1200 lejlighedsejere, hvoraf de 60% var skandinavere medens resten var spaniere, englændere, tyskere, franske og canadiere.

 

I løbet af dette år blev alle køleskabe udskiftet ligesom man også var gået igang med at udskifte madrasserne og ændre sengebundene - de sidste, som var fjederbunde,  var mange steder så slappe, at vi måtte løse dette problem ved at løfte et par døre af og lægge dem oven på bundene og så lægge madrasserne her oven på!

 

Men dejligt var der og man kunne i strandens ældste restaurant, El antiguo Meson, og i Casa Paco, Argentina Steakhouse og andre restauranter på stranden få dagens menu bestående af tre retter med vin og brød for ca. 600 ptas (ca. 3,5 €).

Formanden, Hans Gejlsbjerg, havde iøvrigt sørget for at den spanske tekst i menukortene i El Meson og i Casa Paco blev oversat til dansk 🤭. (hvilket stadig kan ses i 2010 😀).

 

Fra byen og ud forbi Playa Tropical er "Paseoen" nu stort set færdig med dejlige flisefortove og god asfalteret kørebane fint oplyst om natten på hele strækningen og beplantet med ca. 100 palmer. På strækningen ca. mellem El Meson og lidt forbi Casa Paco er der nu to kørebaner adskilt af en bred midterrabat med græs og palmer. Det er rigtigt flot!

 

På kommunekontoret kan man se en model af et projekt financeret af kommunen. Projektet går ud på, at der ved paseoen mellem byen og Playa Tropical skal anlægges et område med rekreative faciliteter såsom tennis- og basketballbaner, swimmingpools, bådebro, restauranter m.v. - alt kombineret med grønne arealer og tropisk beplantning.

(Som man ved blev dette projekt ikke til noget, men blev erstattet af  "Vandland", som stadig eksisterer).

1984 var også året, hvor statuen af Abderaman I blev afsløret og Majuelo parken blev åbnet. 

 

Den 31. august afholdtes CAD´s årlige generalforsamling i Pejsegården i Brønshøj, hvortil var mødt 70 medlemmer op.

 

Formanden kunne berette, at generalforsamlingen i Spanien var forløbet roligt uden afstemninger af nogen art og at det var få klager, der var blevet indført i reklamationsbogen på kontoret, samt at der kunne mærkes stigende interesse for de tre blokke.

 

Præsidenter og administrator blev alle genvalgt:

 

H. Gejlsbjerg,      Præsident for Blok A

A. Vilén,               Præsident for Blok B

M. Urenia,            Præsident for Blok C

og

Manuel Fernandez Rodriguez,  Administrator.

 

A. Villén blev her af alle præsidenter bemyndiget til at tegne de tre ejerforeninger juridisk - dette af hensyn til kommende retssager om inddrivelse af fordringer.

(Det skulle senere vise sig at være en uheldig bemyndigelse!).

 

Dagsbetalingen for gas,vand og el blev forhøjet fra 200 ptas til 270 ptas (1,2 € til 1,6 €).

 

Desuden blev vedtaget nye administrationsgebyrer til ikrafttrædelse pr. 15/12 1984.

Med en opkrævningskurs på 7 vil de fremtidige gebyrer være:

 

                        A + B          C

15/12-14/1      450 kr.       600 kr.

15/1  -14/2      315  -         420  -

15/2  -14/3      315  -         420  -

15/3  -31/3      315  -         420  -

  1/4  -14/4      365  -         485  -

15/4  -30/4      365  -         485  -

  1/5  -14/5      415  -         555  -

15/5  -31/5      415  -         555  -

  1/6  -14/6      490  -         650  -

15/6  -30/6      490  -         650  -

  1/7  -14/7      490  -         650  -

15/7  -31/7      615  -         820  -

  1/8  -14/8      615  -         820  -

15/8  -31/8      615  -         820  -

  1/9  -14/9      490  -         650  -

15/9  -30/9      490  -         650  -

  1/10-14/10    315  -         420  -

15/10-14/11    315  -         420  -

15/11-14/12    315  -         420  -

 

(Som man kan se, var der mere at holde styr på i CAD´s "Opkrævnings- og Betalingsfunktion" i 1984 end der er i 2010, hvor administrationsgebyret er blevet det samme for alle 14-dagesperioder).

 

Medlemskontingentet til Club Andalucia forblev uændret kr. 85, idet dog pensionister slap med kr. 65 pr. år.

Preben Mikkelsen, som var på valg, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og Vagn Henriksen og Carl Lorentzen blev genvalgte som henholdsvis suppleant og revisor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I 1985

 

blev det mere og mere tydeligt, at det engang så flotte byggeri, Playa Tropical, nu var præget af så hårdt brug, at et større vedligeholdelsesarbejde var påkrævet.

 

Fra dansk side blev der presset på for at få bedret servicen med hensyn til vedligeholdelsen af lejlighederne både indvendigt og udvendigt.

 

Gasinstallationerne var iøvrigt - ihvert fald efter danske regler - ulovlige og farlige bl.a. på grund af for højt tryk i de indvendige gasrør og manglende udluftning.

Preben Mikkelsen opfordrede derfor både Club Andalucia´s medlemmer og kontoret i Playa Tropical til, at man altid sørger for at udlufte lejlighederne før der tændes for el og gas.

 

 

Ved Club Andalucia´s årlige generalforsamling, der igen afholdtes i Pejsegården i Brønshøj, skete intet andet end at alle , der var på valg, blev genvalgt og at kontingentet til klubben blev forhøjet til kr. 100, idet dog pensionister fortsat kunne slippe med kr. 65.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~